Wie zijn wij? – Stadsarchief Delft

Wie zijn wij?

Stadsarchief Delft bewaart de archieven van Delft en haar partnergemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Kilometers bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, raadsverslagen, crimineelboeken, foto’s, prenten, kaarten, tekeningen, films, en video’s vormen de getuigenissen van de rijke geschiedenis van Delft en haar omgeving.

Bij Stadsarchief Delft kunt u terecht voor onderzoek naar uw familiegeschiedenis, maar ook voor het bekijken van bouwvergunningen en –tekeningen. En als u bezig bent met een onderzoek of scriptie over Delft, bent u bij Stadsarchief Delft aan het juiste adres.

Wettelijke taken

Stadsarchief Delft is sinds 1859 de archiefinstelling van de gemeente Delft en voert, onder verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris, de wettelijk taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet 1995:

Beheer

Stadsarchief Delft beheert een drietal collecties, namelijk een collectie Archieven, een collectie Beeld en Geluid en een Bibliotheek.

Beschikbaar stellen

Artikel 14 uit de Archiefwet 1995 biedt iedereen de mogelijk om kosteloos inzage te krijgen in de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven. De studiezaal biedt de mogelijkheid onderzoek te doen en stukken uit het depot op te vragen. Steeds meer materiaal is online, via de website, te vinden.

Toezicht

Adequaat archiefbeheer is nodig, zodat iedereen nu en in de toekomst de archieven kan raadplegen. De gemeentearchivaris belast met het toezicht op de naleving van hetgeen in de Archiefwet hierover is opgenomen.

Visie

  • Stadsarchief Delft wil toegankelijk zijn voor iedereen, zowel fysiek als digitaal, en wil hierbij een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de stad en regio en aan de identiteit van inwoners.
  • Stadsarchief Delft is een uniek uitnodigend kenniscentrum dat betrouwbare historische informatie over de stad en de regio beheert en beschikbaar stelt.
  • Stadsarchief Delft is een open en openbare organisatie, zowel fysiek als digitaal, waar gemakkelijk betrouwbare historische informatie gevonden kan worden.

Missie

Stadsarchief Delft verbindt stad en burger door de informatie van de overheid en van particulieren in haar volledige authenticiteit toegankelijk en duurzaam te beheren en aan de burger te verstrekken. Zo is het Stadsarchief poortwachter van openbaar bestuur en de lokale democratie.

Daarbij verbindt het Stadsarchief stad en burger door historisch cultureel erfgoed van de stad te beheren, te tonen en te delen. Zo definieert het Stadsarchief mede de identiteit van de stad en draagt bij aan de cohesie van de stedelijke samenleving.

Verzorgingsgebied

Stadsarchief Delft voert (een deel van) de wettelijke archieftaken ook uit voor de volgende partnergemeenten:

Midden-Delfland

Alle archieven van Midden-Delfland die ouder zijn dan 20 jaar worden beheerd door Stadsarchief Delft. De oude archieven zijn openbaar en dus voor iedereen in te zien, waarbij het niet alleen hoeft te gaan om stamboomonderzoek, maar ook om eens na te gaan hoe de overheid heeft gehandeld in het verleden. In het Stadsarchief Delft zijn onder andere diverse kerkarchieven, de registers van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, foto’s en meer historische documenten te raadplegen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van uw huis, bijvoorbeeld bouw of verbouw, kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Midden-Delfland. De meeste bouwtekeningen van huizen liggen bij de gemeente.

Pijnacker-Nootdorp

De gemeentearchieven van Pijnacker van de periode tot 1935, de registers Burgerlijke Stand van 1811 – 1940 en de bevolkingsregisters van 1850 – 1936 zijn in te zien bij het Stadsarchief Delft.

Wanneer u bevolkingsgegevens zoekt van Pijnacker of Nootdorp ná 1935, dan kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Bouwvergunningen vanaf circa 1950 tot heden bevinden zich in het archief. In dit bouwvergunningenarchief vindt u onder andere bouwtekeningen van woningen en andere gebouwen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Rijswijk

De historische archieven van Rijswijk zijn overgedragen aan het Stadsarchief Delft.

De collectie boeken, de documentatieverzameling), de collectie gekopieerde registers burgerlijke stand 1811-1940, doop-, trouw- en begraafboeken 1598-1811, de bevolkingsregisters 1825-1939 en de historische beeldbank zijn overgedragen aan het Rijswijk Historisch Informatiecentrum.

Inloggen
Share
Tweet
Share
+1